Simeon Francis Photo

Simeon Francis
Photograph

Simeon Francis

Courtesy of Illinois State Journal-Register